Liên hệ
Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 04.37520209/38362381
Fax: 04.38389924
Email: mynhihao@gmail.com
URL: http://sfri.org.vn/HTML/phsinh.html

Division of Soil Genesis and Classification
Soils and Fertilizers Research Institute
Dong Ngac - Tu Liem North - Hanoi
Tel: 04.37520209/38362381
Fax: 04.38389924
Email: mynhihao@gmail.com

URL: http://sfri.org.vn/HTML/phsinh.html

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More