Phẫu diện đất VN 40

Ký hiệu phẫu diện: VN 40
    Địa điểm: Đồi nhà ông Phạm Công Mầu, Thôn Thọ Liên,  Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa
    Tọa độ: Vĩ độ: 20° 02' 00'' B   Kinh độ: 105° 22' 00' 'Đ
Độ  cao: Tương đối:   50 m (ASL)      Tuyệt đối:
Độ dốc:  0° - 3°         Hướng dốc:   
Hiện trạng thảm thực vật: Mía phát triển tốt
Chế độ canh tác: Cây công nghiệp                         
Tên đất:    
- Việt Nam: Đất nâu đỏ trên Poocphyrit
- FAO-UNESCO: Rhodic  Ferralsols
- USDA (Soil Taxonomy) Eutrudox
Ngày lấy mẫu: 19 - 10 - 1999
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường,  Đặng Thọ Lộc, Trần Minh Tiến,  Bùi Tân Yên                 Vị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 30
Nâu hơi đỏ xỉn (Ẩm: 2,5YR 3/6; Khô: 2,5YR 5/8); sét; ẩm; tơi; nhiều rễ cỏ nhỏ; cấu trúc dạng viên; chuyển lớp từ từ.
Bs1
30 - 70
Nâu hơi đỏ xỉn (Ẩm: 2,5YR 3/6; Khô: 2,5YR 5/8); sét; ẩm; tơi; còn ít rễ cây nhỏ; chuyển lớp từ từ.
Bs2
70 - 120
Nâu hơi đỏ xỉn (Ẩm: 2,5YR 3/6; 2,5YR 5/8); sét; ẩm; tơi; chuyển lớp từ từ.
Bs3
120 - 160
Nâu hơi đỏ xỉn (Ẩm: 2,5YR 3/6; 2,5YR 5/8); sét; ẩm hơn tầng trên; tơi xốp.Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More