Lịch sử thành lập và phát triển của bộ môn

              BỘ MÔN PHÁT SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

                - Địa chỉ trụ sở: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội   
          - Điện thoại: 04.38 362 381; 04.37 520 20
        - E- mail: solgen@hn.vnn.vn


1. Lịch sử thành lập và phát triển của bộ môn
1.1.  Năm 1973 Bộ môn Địa lý Thổ nhưỡng được thành lập.
     - Quyết định thành lập
     - Trưởng Bộ môn: TS Vũ Cao Thái.
     - Phó Trưởng Bộ môn: TS Bùi Quang Toản , KS Đỗ Đình Thuận.
     - Các cán bộ: TS Phạm Tín, KS Chu Đình Lâm, KS Nguyễn Văn Thân (đi 1976), KS Nguyễn Bá Nhuận, KS Công Doãn Sắt, KS Nguyễn Quang Huyến (đi 1976), KS Phan Ninh (đi 1978), KS Phạm Thị Bình (đi 1978), NVKT Nguyễn Thị Hòa, NVKT Nguyễn Văn Thiều, KS Đặng Thọ Lộc (1978), KS Nguyễn Bích Thu (1978), KS Lê Đức Dũng (1978).

2. Thời gian từ 1979 đến 1985:
      Bộ môn Địa lý Thổ nhưỡng đổi tên là Bộ môn Phát sinh học đất:
     - Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Cao Thái.
- Phó Trưởng Bộ môn: KS Đỗ Đình Thuận (đi 1985).
     - Các cán bộ: TS Phạm Tín (đi 1984), KS Chu Đình Lâm(đi 1985), KS Nguyễn Bá Nhuận(đi 1983), KS Công Doãn Sắt(đi 1980), KS Đặng Thọ Lộc, KS Nguyễn Bích Thu, KS Lê Đức Dũng(đi 1984), NVKT Nguyễn Thị Hoà(đi 1985), NVKT Nguyễn Văn Thiều (đi 1981), NVKT Nguyễn Văn Tý (1979), NVKT Thái Thị Lan (1979).

3. Thời gian từ 1985 đến 1989:
      Bộ môn Phát sinh học đất  
     - Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Cao Thái.
     - Các cán bộ: KS Đặng Thọ Lộc, KS Nguyễn Bích Thu, KS Nguyễn Văn Tý, NVKT Thái Thị Lan, KS Hồ Quang Đức(1985), KS Nguyễn Thị Thanh Nhàn (1985-1987), KS Nguyễn Tư Thụy Âu (1986), KS Đào Trung Việt (1988), KTV Vũ Minh Hà (1988).

4. Thời gian từ 1989 đến 1995:
      Bộ môn Phát sinh học đất  
     - Phó Bộ môn:  KS. Đặng Thọ Lộc phụ trách.
     - Các cán bộ: KS Nguyễn Văn Tý, NVKT Thái Thị Lan, KS Hồ Quang Đức, KS Nguyễn Tư Thụy Âu (hưu 1991), KTV Vũ Minh Hà, KS Nguyễn Quang Hải, KS Nguyễn Kỳ Nguyên(1997).

5. Thời gian từ 1995 đến 1998:
      Bộ môn Phát sinh học đất  
     - Phó Bộ môn: KS. Hồ Quang Đức  phụ trách.
     - Các cán bộ: KS Nguyễn Văn Tý, NVKT Thái Thị Lan,  KTV Vũ Minh Hà, KS. Nguyễn Quang Hải, KS. Nguyễn Kỳ Nguyên (1997)

6. Thời gian từ 1998 đến 2005:
      Bộ môn Phát sinh học đất đổi tên: Phòng Nghiên cứu Phát sinh học và Phân loại đất.
     - Trưởng Phòng: KS. Hồ Quang Đức.
      - Các cán bộ: KS Nguyễn Văn Tý, NVKT Thái Thị Lan (hưu 1999),  KS Vũ Minh Hà, KS Nguyễn Quang Hải…..

7. Thời gian từ 2005 đến nay:
     Phòng nghiên cứu Phát sinh học và Phân loại đất đổi tên: Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất.
      - Trưởng Phòng: TS. Hồ Quang Đức.
      - Hiện nay tổng số cán bộ CNVC của bộ môn là 30 cán bộ; trong đó 16 CB biên chế và 14 cán bộ hợp đồng.
+ Công chức viên chức: 16 người; có 01 Tiến sỹ; 08 Thạc sỹ và 05 Kỹ sư.
+ Cán bộ hợp đồng: 14 người; 12 Kỹ sư và 02 CN CĐ.
 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More