Chức năng và nhiệm vụ của Bộ môn


1. Chức năng:
Là đơn vị nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phát sinh học, phân loại và xây dựng bản đồ đất.
2. Nhiệm vụ:
   - Nghiên cứu quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các loại đất; các quá trình thổ nhưỡng chủ đạo trong điều kiện nhiệt đới ẩm Việt Nam.
   - Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật về điều tra, phân loại đất, đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai.
   - Nghiên cứu xây dựng các loại bản đồ về đất.
   - Xây dựng trung tâm thông tin và tư liệu đất Việt Nam.
   - Đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực phát sinh học, phân loại, lập bản đồ đất và quy hoạch sử dụng đất đai.
   - Hợp tác quốc tế về lĩnh vực phát sinh học, phân loại, lập bản đồ đất và quy hoạch sử dụng đất đai.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More