Quá trình xây dựng Trung tâm thông tin tư liệu đất Việt Nam

 Vào những năm đầu thập kỷ 60, cùng với việc điều tra phân loại xây dựng bản đồ đất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 và bản đồ đất Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000 sau khi thống nhất đất nước, chúng ta đã thu thập được nhiều Monolith của các loại đất chính. Các tiêu bản nguyên khối này được lưu giữ tự nhiên trong các hộp gỗ có kích thước 100x20x8 cm. Cơ sở dữ liệu thông tin và số liệu phân tích của các loại đất chưa nhiều. Trong chiến tranh, phải di chuyển nhiều lần, điều kiện cơ sở vật chất cũng như phương tiện bảo quản lạc hậu, nên hầu hết số mẫu tiêu bản bị hỏng không còn sử dụng được.


 Đầu những năm 1980, qua hệ thống thông tin và sự giao lưu quốc tế, lĩnh vực thông tin và bảo tàng đất đã có bước phát triển ngày càng hoàn thiện. Nhận thức được sự cần thiết phải có một bảo tàng đất quốc gia, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đ• cử các cán bộ đi học tập phương pháp thu thập tư liệu cơ bản, lấy và gia công tiêu bản đất nguyên khối mới theo tiêu chuẩn Quốc tế và phải sau gần 10 năm mới có điều kiện nghiên cứu áp dụng.

 Năm 1992, Bộ môn Phát sinh học đất, nay là Phòng Nghiên cứu Phát sinh học và Phân loại đất (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa) đã phối hợp với các chuyên gia về hóa học hợp chất cao phân tử, nghiên cứu chế tạo loại keo có đặc tính và yêu cầu kỹ thuật tương đương với loại keo của ISRIC, phù hợp với điều kiện nhiệt đới ẩm của VN. Kết quả này mở ra triển vọng để triển khai việc xây dựng Bảo tàng đất VN theo tiêu chuẩn Quốc tế. Trong gần 3 năm với kinh phí hạn chế, các cán bộ của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã bước đầu nghiên cứu và ứng dụng thành công loại keo có khả năng gắn kết bền vững, không làm thay đối màu sắc cũng như những đặc tính cơ bản của đất. Điều cơ bản nhất là loại keo này được sản xuất từ hóa chất, vật liệu trong nước, nên tiết kiệm được một phần đáng kể ngoại tệ nếu phải nhập của nước ngoài.

 Từ năm 1995, được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Dự án'' Điều tra cơ bản, đánh giá chất lượng đất để lập bộ sưu tập mẫu tiêu bản, cơ sở dữ liệu và thông tin về đất Việt Nam" được triển khai qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 1995 đến 1997, giai đoạn 2 từ 1998 đến 2000. Kết quả thực hiện của dự án tạo tiền đề cho Trung tâm Thông tin Tư liệu Đất VN ra đời.


C¸n bé khoa häc tham gia:                                          Responsible scientists:           
 - PGS. TS. NguyÔn V¨n Bé                                            - Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Bo
 - GS.TS. Bïi §×nh Dinh                                                 - Prof. Dr. Bui Dinh Dinh
 - TS. Hå Quang §øc                                                     - Dr. Ho Quang Duc
 - KS. §Æng Thä Léc                                                      - Agronomist Dang Tho Loc
 - GS.TS. Th¸i Phiªn                                                      -  Prof. Dr. Thai Phien
 - KS. NguyÔn V¨n Tý                                                    - Agronomist Nguyen Van Ty
   (XÕp theo thø tù A,B,C)                                                    (by alphabet order)
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More