Thành tích đã được khen thưởng:


1. Huân chương Lao động Hạng Ba. Quyết định số 1249/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 11 năm 2006, khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ  năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
2. Bằng khen của Chính phủ. Quyết định số 1103 ngày 06 tháng 10 năm 2003, khen Đã có nhiều thành tích trong công tác từ  năm 2000 đến năm 2002, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
3. Bằng khen của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT. QĐ số 2116, ngày 06 tháng 6 năm 2002, khen về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2001.
4. Bằng khen của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT. QĐ số 1349, ngày 08 tháng 5 năm 2003, khen về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2002.
5. Bằng khen của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT. QĐ số 1355, ngày 18 tháng 5 năm 2004, khen về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2003.
6. Bằng khen của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT. QĐ số 1245, ngày 09 tháng 12 năm 2007, khen về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2006.
7. Bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT. Quyết định số 58, ngày 10 tháng 2 năm 2004, khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2003.
8. Bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT. Quyết định số 250, ngày 06 tháng 4 năm 2005, khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2004.
9. Bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT. Quyết định số 103, ngày 02 tháng 3 năm 20095, khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2008.
10. Bằng khen của UBND Tỉnh Yên Bái. Quyết định số 616, ngày 21 tháng 11 năm 2002, khen về thành tích xây dựng các mô hình ứng dụng Khoa học công nghệ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi tỉnh Yên Bái.
11. Bằng khen của UBND Tỉnh Hà Nam. Quyết định số 1460, Bằng khen số 1322, ngày 12 tháng 12 năm 2002, khen về thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hà Nam.
12. Bằng khen của Huyện Nambak, Tỉnh Luang Prabang, CHDCND Lào. Bằng số 29, ngày 12 tháng 12 năm 2002, khen về thành tích trong nghiên cứu xây dựng bản đồ đất thuộc dự án định hướng phát triển kinh tế xã hội Huyện Nambak, Tỉnh Luang Prabang, CHDCND Lào.
13. Giấy khen của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, quyết định số 317/QĐ-KHNN-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2008 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2007”.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More